"И.Г. ЕКЗОС Интернешънъл" ООД
Консорциум за Научно-приложно и Промишлено приборостроене
english
 

Фирмата ни се е специализирала в производството на разнообразни прибори, предназначени за хидроложки наблюдения, измервания и архивиране на изследваните данни. Произвежданата от нас Апаратура за дистанционно измерване и наблюдение (комплект с Модули за трансфер на данни по дълги линии) е подходяща не само за хидроложки, но и за агротехнически измервания и метеорологични наблюдения. Можем да Ви бъдем полезни при осъществяване на:

  • Мониторинг на водочерпателни сондажни кладенци и пиезометри;
  • Мониторинг на канализационни системи и заустване на отпадни води;
  • Пречиствателни станции - измервания на входа и/или на изхода; водомери и дебитомери;
  • КИПС за ранно предупреждение. Измервания в язовири, в поречия и речни корита;
  • Водомери за безнапорни каналиценоразпис) и водомери за напорни водопроводи;
  • Електронни лимниграфи с вградени БД и автоматизирани месечни отчети;
  • Метеоуреди за валежи; температура; влажност; посока и скорост на вятъра;
  • Пиезометрични електролотове с различна дължина и маркировка; дълбоководни термометри;
  • Нивосигнализатори и нивомери, вкл. прецизни нивомери

Предлагаме консултации, проектиране и сертифициране на водомерни съоръжения, а именно: Консултации за избор и проектиране на мерилни участъци, изработване на ключови криви, сертификати за съответствие на стандарт.

office@exos-bg.comПишете ни!

От идеята до готовия продукт!

Viking Age Info
* I.G. ExoS International Ltd * 2018